Administrativní budova OKZ holding a.s.

koncept:

Dům je rozdělen na reprezentativní a administrativní část. Obě části nejsou zcela odděleny, ale vzájemně se doplňují a tvoří neoddělitelný celek. Už hmota domu vypovídá o domu s otevřenou halou v přízemí, s tělem domu plujícím nad volnou halou s prolamovanou fasádou a konečně s ustupující fasádou vily (ředitelské podlaží) ponořené v zeleni.

V reprezentativní části v 1. np představuje prostorná hala se zasedacími místnostmi firmu investora příchozímu návštěvníkovi. Hala je propojena s nejreprezentativnější částí budovy – ředitelským podlažím dvěma výtahy. Ředitelské patro rozdělené do dvou výškových úrovní je stejně jako hala s parterem ponořeno v zeleni. VIP návštěvník tak neprochází přes kanceláře, ale vejde přímo do vily v zeleni.

Administrativní část – 2. – 5. np je jádrem domu, kterým procházejí vertikální komunikace (obslužné výtahy a schodiště).

hmota:

Tvar objektu vychází z okolní zástavby, respektuje okolní domy. Hmota je členěna na pět nadzemních podlaží v jedné kostce, s ustupující nástavbou 6.np s terasami a zelenými střechami. Výraz hlavní hmoty je daný prolamovanou prosklenou fasádou směrem do obou ulic (ve směru sever a jih). Motiv proplétání jako u proutěného košíku symbolizuje spolupráci, celistvost a zároveň dynamiku rozvoje, zatímco ustupující nástavba působí klidným dojmem domu v zeleni.

zeleň:

Stávající bezprostřední okolí neposkytuje dostatek přirozené zeleně, jen přilehlé svahy jsou téměř celé porostlé stromy. Chybějící parky a solitérní stromy jsou tak nahrazeny zelení v parteru a zelení nad úrovní komunikace (na střechách a terasách v 6. np). Toto podlaží funguje jako terasovitý dům plující v zeleni parku. Otevřenost v parteru propojuje objekt s okolím, rozvíjí ho.

investor: soukromá osoba
generální projektant: rala, s. r. o.
zodpovědný projektant: doc. Ing. arch. Radek Lampa
vedoucí projektu: Ing. arch. Matěj Barla
autoři: doc. Ing. arch. Radek Lampa,
Ing.arch.Matěj Barla,
Ing.arch. Jan Malinovský
projekt: 2008
náklady: neuvedeny
fotografie: archiv autorů
poloha: ulice Vrchlického, Praha 5